ליטיגציה מנהלית וערעורים

ליטיגציה מנהלית וערעורים

במדינה כמו תאילנד, ליטיגציה מנהלית היא עצומה ומורכבת. אם היה צריך להגדיר זאת, ליטיגציה מנהלית היא פעולה של זכותו של אדם אחד לדחות רשות מנהלית של השלטון המקומי. ליטיגציה מנהלית מתרחשת אפוא כאשר מישהו מגיש תלונה נגד סוכנות מקומית או הממשלה. לפיכך, ליטיגציה מנהלית קוראת לבקש עיון חוזר בהחלטות שהתקבלו על ידי רשות ממשלתית, הקשורות בדרך כלל להיתרים, רישיונות, כלל או אישור. לכן זה אתגר נגד הממשלה. כל מחלוקת מסוג זה נלקחת לבית המשפט המנהלי של תאילנד.

בית המשפט המנהלי של תאילנד מצווה על החובה והסמכות לערוך ביקורת שיפוטית על חוקיותם של מעשים מנהליים. שיפוט בתיקים הכוללים סכסוכים בין פקידי מדינה לבין רשות מנהלית הוא באחריותם. סכסוכים אלה יכולים להיות קשורים לכל דבר החל מפעולות הקשורות לחוק עזר, או מעשה אחר או חוסר ולכן יכול להוות רשלנות בתפקידים רשמיים הקבועים בחוק, ביצוע חובות באיחור בעל אופי בלתי סביר, או על פי חוזה מנהלי כלשהו.

בהתאם לחוק הקמת בתי משפט מינהליים וסדרי דין של בתי משפט מינהליים, ב"ה 2542, סעיף 42: "כל אדם שנפגע או נפגע או שעלול להיפגע או להיפגע באופן בלתי נמנע כתוצאה ממעשה או מחדל של רשות מינהלית או פקיד מדינה או שיש לו סכסוך בקשר לחוזה מינהלי או למקרה אחר המצוי בסמכותם של בתי המשפט המינהליים לפי סעיף 9, יקבע כי תיקון או הקלה של קובלנה או פציעה כאמור או סיום סכסוך כאמור טעונים צו כאמור בסעיף 72, להיות זכאי להגיש תביעה לבית המשפט לעניינים מינהליים.
במקרה שבו החוק קובע את ההליך או הפרוצדורה לתיקון הקובלנה או הפגיעה בעניין מסוים, הגשת תביעה מינהלית בעניין זה יכולה להיעשות רק לאחר שהפעולה ננקטה בהתאם להליך ולנוהל כאמור וניתן גם צו על פיו או שלא ניתן צו תוך פרק זמן סביר או בתוך כך הזמן הקבוע בחוק".

בעת הגשת תביעה לבית המשפט לעניינים מנהליים, על התובע לוודא כי התובענה תפעל בהתאם לתקנה לפי סעיף 45.

"כתב התביעה ייכתב בשפה מנומסת ואדיבה ויכלול את הדברים הבאים:
(1) שמו ומענו של התובע;
(2) שם הרשות המינהלית או פקיד המדינה הנוגעים בדבר שהולידו את הגשת התיק;
(3) כל המעשים המהווים את עילת התביעה וכן עובדות ונסיבות הכרחיות בקשר אליהם;
(4) הסעד המבוקש על ידי התובע;
(5) חתימת התובע; במקרה של הגשת תביעה בשם אדם אחר, יודבק עליו כתב הרשאה".

בעת הגשת תביעה מנהלית, על התובע לשים לב כי תקופת ההתיישנות היא רק תשעים (90) יום מיום שנודעה התביעה. לפי סעיף 49. "ניתן להגיש תובענה מינהלית תוך תשעים ימים מיום שעילת התביעה ידועה או שהייתה צריכה להיות ידועה, או תוך תום תשעים ימים מהיום שבו הגיש התובע בקשה בכתב לרשות מינהלית או לפקיד מדינה לביצוע תפקידים לפי החוק ולא קיבל הסבר בכתב מהרשות המינהלית או מפקיד המדינה או קיבל הסבר בכתב אך הסבר כזה נחשב על ידי התובע כבלתי סביר, לפי העניין, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק ספציפי".


הגשת ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים

לאחר מתן פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים, אם התוצאה אינה מקובלת על מי מהצדדים המעורבים, ניתן להגיש ערעור.

לפי סעיף 66/11. "ערעור על פסק דין של בית משפט מינהלי של ערכאה ראשונה במקרה שבית המשפט נתן את פסק דינו לטובת גישור בענייני התיק שהושלמו, כולם או מקצתם לפי סעיף 66/10, לא יותרו אלא מטעמים אלה:
(1) קיימת טענה למרמה נגד אחד הצדדים;
(2) נטען כי פסק הדין מפר הוראת חוק בדבר הסדר הציבורי והמוסר הטוב;
(3) נטען כי פסק הדין אינו בהתאם להסכם הגישור. ערעור על פסק דין של גישור יוגש לבית המשפט שנתן את פסק הדין תוך שלושים יום מיום מתן פסק הדין".

תקציר

מזה שנים רבות, Juslaws & Consult מהווה גורם בולט בענף עריכת הדין, עם ניסיון עשיר הבולט במיוחד בטיפול בתיקים מנהליים. לצוות המשפטי שלנו רקע נרחב בניווט במורכבויות המשפט המנהלי, מה שהופך אותנו למצוידים באופן ייחודי להציע ייעוץ וייצוג מיוחדים בתחום זה.

בין אם אתה מתמודד עם אתגרים הקשורים לתקנות ממשלתיות, סוגיות רישוי או מחלוקות כלשהן עם גופים מנהליים, Juslaws & Consult מוכנה לספק הדרכה ותמיכה של מומחים. אנו מבינים את המורכבות של תיקים מנהליים ומחויבים להשיג את התוצאות הטובות ביותר האפשריות עבור לקוחותינו.

בנוסף להתמקדות שלנו במשפט מנהלי, אנו בקיאים גם במגוון רחב של סוגיות משפטיות וסכסוכים. אנו מזמינים אתכם להתייעץ איתנו בכל שאלה משפטית או חשש שיש לכם. הצוות שלנו תמיד זמין ומוכן לסייע לך לנווט בכל הליך משפטי או מאמץ בביטחון ובמומחיות.