רישום מועצת ההשקעות בתאילנד

רישום בנק ישראל

חוק BOI (מועצת ההשקעות), הוא מדיניות קידום מכירות שנוצרה בשנת 1954, כאשר ממשלת תאילנד הודיעה על חוק קידום התעשייה שלה. הממשלה החלה לסבסד ולקדם באופן פעיל תמריצים לעובדים זרים מיומנים יחד עם עסקים המוכנים לפתוח ולפעול בממלכת תאילנד. באמצעות חוק מועצת ההשקעות של תאילנד, הממשלה מבטיחה לא להתערב או להלאים ישויות או עסקים זרים. תאילנד הייתה המדינה הראשונה באזור שיש לה חוק השקעות כזה.

BOI תאילנד מסייע לעסקים זרים לבסס את פעילותם בתאילנד ולוודא כי פעילותם תועיל גם לממלכה. יתר על כן, תהליך הגשת הבקשה של בנק ישראל הוא קפדני למדי במהותו כי עליו לעמוד בתקנות ובדרישות הבקשה ולהתמקד באספקת טכנולוגיות ויתרונות חדשים לתאילנד. עובדים זרים / מבקשי BOI וחברות BOI שהוקמו לאחרונה צריכים להיחשב השקעה בעלת ערך עבור תאילנד.

חוק קידום השקעות

על פי חוק קידום ההשקעות התאילנדי, סעיף 16 מגדיר את קידום בנק ישראל כך: "הפעילויות הזכאיות לקידום השקעות על ידי המועצה הן אלה החשובות והמועילות לפיתוח הכלכלי והחברתי ולביטחון המדינה, פעילויות הכרוכות בייצור לייצוא, פעילויות שיש בהן תכולה גבוהה של הון, עבודה או שירות או פעילויות המנצלות תוצרת חקלאית או משאבי טבע כחומרי גלם, בתנאי שלדעת הדירקטוריון הם אינם קיימים בממלכה, או קיימים אך אינם מספקים, או משתמשים בתהליכי ייצור מיושנים.

הדירקטוריון יפרסם הודעה המציינת את סוגי וגדלי פעילות ההשקעה הזכאית לתעודת קידום השקעות ורשאי הוא לקבוע שם בתנאים שבהם יינתן הקידום ורשאי הוא לתקן או לבטל תנאים אלה בכל עת.
במקרה שהמועצה סבורה כי כל פעילות שהוכרזה כזכאית לקידום לפי ס"ק ב' אינה טעונה עוד קידום, היא רשאית להודיע על ביטול זמני או קבוע של קידום אותה פעילות".

משרד מועצת ההשקעות הוא סוכנות ממשלתית הכפופה למשרד ראש הממשלה. תפקידיה העיקריים ואחריותה הם לקדם השקעות. להלן כמה ממדיניות קידום ההשקעות של מועצת תאילנד והחוקים העיקריים להגנה על אדם מקודם:

 • המדינה לא תלאים את פעילותו של המקודם.
 • המדינה לא תבצע פעילות חדשה בתחרות עם האדם המקודם.
 • המדינה לא תיתן מונופול על מכירת מוצרים או סחורות מאותו סוג או דומה לאלה שיוצרו או הורכבו על ידי האדם המקודם.
 • המדינה לא תפקח על מחירי המוצרים או המצרכים של הפעילות המקודמת; כמו כן, לאדם המקודם תינתן הרשאה לייצא מוצרים או סחורות של הפעילות המקודמת.
 • המדינה לא תאפשר לכל סוכנות ממשלתית, ארגון ממשלתי או מפעל ממשלתי לייבא לממלכה, כאשר מסי יבוא פטורים מכל סוג שהוא מאלה המיוצרים או מורכבים על ידי האדם המקודם, הדומה באיכותם וזמינים בכמות מספקת לרכישה לשימושו.

המדיניות הנוכחית של מועצת ההשקעות

מאז 1954, כל קבינט חדש פרסם מדיניות חדשה כדי לתת יותר תמריצים שאינם מס ויותר תמיכה למשקיעים זרים והשקעות זרות בתאילנד; עידוד השקעות הוא חלק בלתי נפרד מבנק ישראל. המדיניות האחרונה שפורסמה היא "מדיניות קידום השקעות שבע שנים (2015-2021)". הנה כמה פרטים:

 • לקדם השקעות המסייעות להגביר את התחרותיות על ידי עידוד מחקר ופיתוח, חדשנות, יצירת ערך במגזרי החקלאות, התעשייה והשירותים, עסקים קטנים ובינוניים, תחרות הוגנת וצמצום פערים חברתיים-כלכליים.
 • קדם פעילויות ידידותיות לסביבה, חסוך אנרגיה או השתמש באנרגיה חלופית כדי להניע צמיחה מאוזנת ובת קיימא.
 • קידום אשכולות ליצירת ריכוז השקעות בהתאם לפוטנציאל האזורי ולחיזוק שרשראות הערך.
 • לקדם השקעות במחוזות גבול בדרום תאילנד כדי לסייע בפיתוח הכלכלה המקומית, שתתמוך במאמצים להגביר את הביטחון באזור.
 • קדם אזורים כלכליים מיוחדים, במיוחד באזורי גבול, הן בתוך אחוזות תעשייתיות והן מחוצה להן, כדי ליצור קישוריות כלכלית עם מדינות שכנות ולהכין את תאילנד לכניסה לקהילה הכלכלית של ASEAN (AEC)
 • קדם השקעות תאילנדיות בחו"ל כדי לשפר את התחרותיות של עסקים תאילנדיים ואת תפקידה של תאילנד בכלכלה העולמית.

דרישות ונוהל אישור בנק ישראל

בהתאם לאופי העסק שלך, הדרישות והנהלים להגשת בקשה להקמת חברת BOI בתאילנד עשויים להשתנות, אך צוות עורכי הדין שלנו ייצג את הפרויקט שלך ויסביר אותו בפירוט לקצין בנק ישראל. כל הפרויקטים המוצעים חייבים לפתח תחרותיות על מנת שיאושרו על ידי הממונה על בנק ישראל.

כישורים כלליים בהתאם למדיניות בנק ישראל

הכישורים הכלליים בעת הגשת בקשה לתעודת קידום השקעות של בנק ישראל הם כדלקמן:

 • הערך המוסף של הפרויקט לא יפחת מ-20% מההכנסות, למעט פרויקטים בתחומי החקלאות והחקלאות, מוצרים אלקטרוניים וחלקים ומרכזי סלילים, שכולם חייבים להיות בעלי ערך מוסף של לפחות 10% מההכנסות.
 • יש להשתמש בתהליכי ייצור מודרניים.
 • עבור פרויקט זיכיון והפרטת פרויקט מפעל ממשלתי, הקריטריונים של המועצה יתבססו על החלטות הקבינט מיום 25 במאי 1998 ומיום 20 בנובמבר 2004.
 • פרויקטים בעלי הון השקעה של 10 מיליון THB ומעלה (לא כולל עלות הקרקע וההון החוזר) חייבים לקבל הסמכת ISO 9000 או ISO 14000 או הסמכת תקן בינלאומי דומה תוך שנתיים מתאריך ההפעלה המלאה; אחרת, הפטור ממס הכנסה לחברות יופחת בשנה אחת.
 • פרויקטים להשקעה של חברות ממשלתיות על פי חוק ההון של יזמות ציבורית, B.E. 2542, לא יקבלו זיכיון אם הפרויקט מופעל על ידי המגזר הפרטי. הפרויקט צריך להיות מועבר להיות פרויקט בבעלות המדינה על מנת לקבל קידום השקעות. המדינה צריכה להגיש טופס אישור פרויקט לבנק ישראל לבחינה לפני תחילת מכרז עם חברה פרטית. במהלך מכירה פומבית, חייבת להיות הודעה ברורה על זכויות הפרט. בדרך כלל, בנק ישראל לא יקדם פרויקטים להשקעה אם המגזר הפרטי צריך לשלם פיצויים למדינה, אלא שהפיצוי סביר לפרויקט השקעה.
 • עבור פרויקטים של מפעלים ממשלתיים הנמצאים בבעלות, מופעלים ומושכרים על ידי מגזרים פרטיים, הדירקטוריון ישתמש בקריטריונים רגילים לאישור הפרויקט.
 • לצורך הפרטת פרויקטים של מפעלים ממשלתיים, לאחר הפרטה ממפעל ממשלתי, חברות בע"מ צריכות לקבוע תקציבים מתאימים על מנת לבקש את קידום ההשקעות של המועצה על פי חוק ההון של יזמות ציבורית, B.E. 2542. במקרה של הרחבת פרויקטים, החברה בע"מ תקבל רק חלקים מההרחבה תחת תמריצי קידום רגילים.

הון רשום שיאושר במסגרת בנק ישראל תאילנד

 • דרישת השקעת ההון המינימלית של כל פרויקט היא מיליון THB (לא כולל עלות הקרקע וההון החוזר), אלא אם צוין אחרת ברשימת הפעילויות. באשר לשירותים מבוססי ידע, השקעת ההון המינימלית הנדרשת מבוססת על הוצאות השכר השנתיות המינימליות המפורטות ברשימת הפעילויות הזכאיות לקידום השקעות.
 • עבור פרויקטים חדשים שהוקמו, יחס החוב להון העצמי לא יעלה על 3 ל -1.
 • פרויקטים של הרחבה יידונו בכל מקרה לגופו.
 • עבור פרויקטים בשווי השקעה של מעל 750 מיליון THB (לא כולל עלות הקרקע וההון החוזר), יש להגיש את בדיקת היתכנות הפרויקט עם פרטים כפי שיפורטו על ידי הדירקטוריון.

התחשבות ביישום קידום השקעות ומסגרת זמן.

 • שווי הפרויקט ≤ 200 מיליון או ≥ 1 מיליון באט תאילנדי – 40 ימי עבודה
 • שווי הפרויקט ≥ 200 מיליון אך ≤ 750 מיליון באט תאילנדי – 60 ימי עבודה
 • שווי הפרויקט ≥ 750 מיליון באט תאילנדי - 90 ימי עבודה.

אילו מסמכים נדרשים כדי להגיש בקשה לבנק ישראל?

המסמכים והמידע הנדרשים להחלת תמריצים לתעודת קידום בנק ישראל:

 • מסמכי התאגיד, כלומר תצהיר, רשימת בעלי מניות, תזכיר התאגדות, דוח כספי (במקרה שהחברה כבר הוקמה);
 • העתק דרכון או תעודת זהות תאילנדית של מנהל החברה הפוטנציאלית (במקרה שהחברה טרם הוקמה);
 • תוכנית כספים והשקעות;
 • הסבר לגבי היקף העסקים;
 • סוג וגודל העסק;
 • תהליכים;
 • רשימת מכונות, כלים, ציוד, מחשבים ותוכנות שישמשו לפרויקט זה; זה יכלול ארץ מוצא, כמות וערך;
 • רשימת הלקוחות העיקריים והקשרים העסקיים;
 • תוכנית שיווק;
 • תכנית תפעול, לרבות אתר בנייה/תפעול, אומדן הכנסות;
 • אומדן ההכנסות וההוצאות של הפרויקט במשך 3 שנות הפעילות הראשונות;
 • היתרונות של הפרויקט (אם בכלל);
 • חוברות של החברה והחברות המסונפות;
 • לתשומת ליבך, קצין בנק ישראל רשאי לבקש מסמכים נוספים כפי שימצא לנכון. יתר על כן, המועמד נדרש להצטרף לפגישת מצגת וראיון, כך שהקצין ישאל מידע על פרויקט זה בפירוט רב יותר.

נוהל הגשת בקשה לחיסיון בנק ישראל


נוהל בקשת בנק ישראל המראה כיצד אנו עובדים על הגשת בקשתך למשרד בנק ישראל

תקציר

משרד עורכי הדין Juslaws &Consult Thai מצויד בצוות של עורכי דין המספקים מגוון רחב של תמיכה ללקוחות הפותחים ומתחילים את העסק שלהם תחת BOI - מועצת ההשקעות - קידום בתאילנד. צוות עורכי הדין התאגידיים מסור ומוכן תמיד לספק את הפתרונות המותאמים ביותר לעסק שלך.

הצוות שלנו מורכב ממומחים מקצועיים העובדים בשיתוף פעולה הדוק עם קציני בנק ישראל ובעלי ניסיון של למעלה מעשור בעבודה עם BOI תאילנד; הם מודעים לחלוטין לכל הדרישות והנהלים הדרושים ליישום מוצלח. Juslaws & Consult יכולה לספק לכם את כל הפרטים הקשורים ליתרונות המבצע של BOI תאילנד. אנא אל תהססו לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף.